Streek foto's

 

beekdal
Bloemen_en_faunarand
bloemenrand
bloemrand_8juli
boom
doorkijk
excursie_2019-1
excursie_2019-2
Graspieper
Haas1
kievit
Kikkerpoel
knottenkl
Patrijsman
patrijzen
tureluur
uil
zon
zon2
zonnebloemen_2019
zonnebloemen_2019-1
zonnebloemen_2019-2
01/22 
start stop bwd fwd

ANV Rucphen

1. Aanleiding
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is de overkoepelende organisatie, die in Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland breed de belangen behartigt van haar agrarische leden. Onder deze organisatie werken de lokale afdelingen. De afdeling ZLTO Rucphen heeft samen met de Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen (NWGR) het initiatief genomen om de mogelijkheden voor de oprichting van een Agrarische Natuur Vereniging (ANV) te onderzoeken.

Het werkgebied van de initiatiefnemers beslaat het grondgebied van de gemeente Rucphen. Binnen het werkgebied zijn natuurgebieden gelegen, onder andere de Lokker, de Zoek en de Lage Zegge. Er slingeren verschillende turfvaarten door het landschap. Door het gebied zijn een aantal fietspaden (knooppuntensysteem) en wandelpaden aangelegd, waar d.m.v. informatieborden iets wordt verteld over het gebied.

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van dit landschap worden er verschillende diensten verricht; de zogenaamde ‘groene en blauwe diensten’. Met groene diensten wordt de aanleg en onderhoud van houtwallen, knotwilgen, wandelpaden, etc. bedoeld en onder blauwe diensten verstaat men aanleg en onderhoudwerkzaamheden aan waterlopen en poelen, etc. Vanuit de ZLTO en de NWGR is interesse ontstaan om de ontwikkeling van deze groene en blauwe diensten als uitdaging op te laten pakken door individuele of groepen agrariërs. Om dit handen en voeten te geven is een sterke uitvoeringsorganisatie, in de vorm van een ANV nodig, die initiatieven kan vertalen in concrete projectvoorstellen, die tevens verschillende projecten op elkaar afstemt en één aanspreekpunt vormt.

Het belang voor de landbouw is dat de agrarische bedrijven op deze manier aan de maatschappij kunnen laten zien dat ze op een verantwoorde en duurzame wijze bezig zijn met het produceren van landbouwproducten in combinatie met het beheer van het landelijk gebied.

Voor de natuurwerkgroep is behoud van flora en fauna een streven. De kracht van de ANV bestaat uit het gestructureerd en gecoördineerd inventariseren van projectideeën, zowel binnen als buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Hierdoor worden kansen gecreëerd én de krachten gebundeld van de verschillende belanghebbende organisaties.

Uitgangspunt voor de ANV is een marktconforme benadering van agrarisch natuurbeheer, en het gebied wil hiermee aan de slag.